В това уведомление за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на Вашите лични данни, включително и за "бисквитки".

Когато използвате услугите на сайта zemliaci.com, Вие ни поверявате Ваша лична информация. Това уведомление за поверителност има за цел да Ви помогне да разберете какви данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Това е важно и се надяваме, че ще отделите време, за да прочетете информацията внимателно.

Ако имате въпроси относно поверителността, можете да се свържете с нас, като ни се обадите на тел. 088-88-22-220.

Какво са лични данни?

Съгласно Общия регламент за защита на данните ("GDPR"), личните данни се определят като: "Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по -специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице".

Защо Земляци събира и съхранява лични данни?

За да Ви предоставим някоя от нашите услуги, като възможността да направите онлайн запитване за цената на имоти и е необходимо да съберем Ваши лични данни.

Събранните лични данни служат за следните цели:

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за някоя от горепосочените цели и не е с цел навлизане в личното Ви пространство или неприкосновеността на личния Ви живот.

Какви категории лични данни събираме и обработваме?

Категориите лични данни, които обработваме, са следните: две имена, телефонен номер, имейл адрес

Вашите лични данни, като наши клиенти, получаваме онлайн или офлайн, на основание Вашето доброволно дадено съгласие.

Какви видове бисквитки използва сайтът на Земляци?

Ние използваме бисквитки на трети страни с единствена цел да измерваме резултатите и да анализираме трафика.

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете това Уведомление за поверителност, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за една или повече от посочените от нас цели. Съгласието е необходимо, за да може да обработваме личните данни.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като подадете отказ от съгласие за обработка на хартиен носител, като формуляр за такъв отказ ще Ви бъде предоставен своевременно, при поискване от Вас, във всеки наш офис.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

Земляци няма намерение да продава Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

Земляци, в случай на необходимост, и с цел извършване на посочените услуги, може да предаде Вашите лични данни на наши партньори, които са сключили надлежен договор с нас. Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени от нас да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие, в качеството Ви на субект на данните, имате следните права, които можете да упражните, като се свържете с нас

При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото уведомление за поверително третиране на лични данни, ще Ви предоставим ново уведомление и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Имате право на жалба до надзорния орган:

Как ще съхраняваме и пазим вашите личните данни, които събираме?

Земляци ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните ОРЗД и действащия на територията на страната Закон за защита на личните данни. Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.