Какви са цените на земеделските земи?

Цените на земеделските земи са променливи и зависят от състоянието на пазара и много други фактори, като например местоположение, дали е в близост до друг наш имот, големина, категория, получавана рента. За да можем да предоставим точна оферта за вашите земи е нужно да ни дадете информация за тях - в кое землище се намират, номер на имота, площ, начин на ползване, категория. Така нашите агрономи могат да видят земите на картата и да определят точната цена. Това може да стане в нашите офиси, по телефон или чрез онлайн форма. Тази оферта е напълно безплатна и не ви ангажира с нищо.

За продажбата са нужни следните документи:
  • Документ за самоличност
  • Оригинален документ за собственост (най често - нотариален акт, решение на поземлена комисия или договор за доброволна делба)
  • Актуално удостоверение за наследници - ако имотите са наследствени. Издава се от населеното място по лична карта на починалия собственик и важи 6 месеца
  • Актуална скица на имота
  • Актуална данъчна оценка на имота

За Ваше улеснение предлагаме продажба чрез пълномощно - Вие ни упълномощавате да се разпореждаме със земите и си получавате парите веднага. При това ние се заемаме с издаването на скици и данъчни оценки, което ви спестява време, средства и усилия.

Не, ние поемаме таксите за прехвърляне на земите, а тъй като изкупуваме директно, без посредници - не дължите комисионни. Единственият Ви разход може да е таксата на нотариус за заверяване на пълномощно за продажба.

В този случай трябва да изготвим пълномощно, което той да подпише пред нотариус. Това може да стане дори и ако той/тя е в чужбина. За повече информация - свържете се с някои от нашите служители

Номерът на имота обикновено е шестцифрен, например: 012034. Може да се намери в документа за собственост (договор за делба, нотариален акт, решение на поземлена комисия), скица, аренден договор и др. Възможно е да бъде изписан и като кадастрален номер - например 11111.12.34, в който 11111 - ЕКАТТЕ на селището, 12 - номер на масив /може да е с 1, 2 или 3 цифри/, 34 - номер на парцел /може да е с 1, 2 или 3 цифри/. В някои по-стари скици може да бъде изписан и като "парцел 34 от масив 12".

Не изкупуваме идеални части, но може да изготвим безплатна оферта за имотите, която да предложите на Вашите съсобственици и ако те се съгласят - да продадете целия имот.

Има два начина за продажба:
  • Чрез пълномощно - за ваше улеснение предлагаме да изготвим необходимите документи за сделката - скици и данъчни оценки. При това е нужно да ни упълномощите да се разпореждаме с имота. По този начин си получавате парите при подписване на пълномощното и нямате никакви други задължения след това. Ние поемаме разходите за издаване на скици и данъчни оценки и за прехвърляне на имота. Единственият Ваш разход е таксата на нотариуса за пълномощното. Нужните документи при този вариант са: документ за самоличност, оригинален документ за собственост на имотите и актуално удостоверение за наследници, ако имотите са наследствени;
  • Чрез директна сделка - в случай че имате актуални скици и данъчни оценки (важат 6 месеца) или ако решите Вие да ги изготвите. Този начин е по-бавен, поради сроковете за издаване на скиците и данъчните оценки и времето, нужно да подготвим документацията за продажбата.